پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا تنها نرم افزار کشور هستش که سیستم ضد باج افزار داره؟

Cheatsheet

#1

be

Sein

#1

have

haben

#3

become

werden

#4

can

konnen

#5

most

Sein

#6

may

haben

#7

Emdadul

Haque

#8

Eh

Jewel

#1

be

Sein

#1

have

haben

#3

become

werden

#4

can

konnen

#5

most

Sein

#6

may

haben

#7

Emdadul

Haque

#8

Eh

Jewel

#1

be

Sein

#1

have

haben

#3

become

werden

#4

can

konnen

#5

most

Sein

#6

may

haben

#7

Emdadul

Haque

#8

Eh

Jewel

Leave a Comment

5 + = 12

On this page