پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

حسابداری_یسنا(فرم)

سال مالی
سال مالی

برای تعریف و تغییر سال مالی جاری فارغ

عملیات پایان سال
عملیات پایان سال

در پایان هر سال مالی، حسابداران مجموعه نسبت

Leave a Comment

WC Captcha − 5 = 2