پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

حسابداری_یسنا(فرم)

سال مالی
سال مالی

برای تعریف و تغییر سال مالی جاری فارغ

عملیات پایان سال
عملیات پایان سال

در پایان هر سال مالی، حسابداران مجموعه نسبت

Leave a Comment

WC Captcha 81 + = 90