پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

حسابداری_یسنا(فرم)

سال مالی
سال مالی

برای تعریف و تغییر سال مالی جاری فارغ

عملیات پایان سال
عملیات پایان سال

در پایان هر سال مالی، حسابداران مجموعه نسبت

Leave a Comment

WC Captcha 40 + = 42