پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

اکسل سند حسابداری

استخراج سند

به منظور استخراج سند حسابداری کافیست بر روی خروجی اکسل کلیک کنید تا سند حسابداری به شکل فایل اکسل بر روی سیستم شما ذخیره شود

ورود سند از اکسل

به منظور ورود سند حسابداری می توانید از فایل استخراجی استفاده کنید یا فایل اکسل نمونه زیر را دریافت کنید

تنها پرکردن ستون های زرد رنگ ضروری می باشد

تذکر:سامانه ردیفهایی که معین نداشته باشد یا مبلغ ردیف سند صفر باشد را نادیده می گیرد

مقدار منفی در ستون Price به معنی بدهکار و مقدار مثبت به معنی بستانکار می باشد

می توانید چندین بار عمل ورود فایل اکسل را در یک سند تکرار نمایید

Leave a Comment

WC Captcha 36 − 30 =

On this page