پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

اطلاعات پایه انبار

اطلاعات پایه بخش انبار شامل موارد زیر می باشد:

1- اطلاعات دپارتمان ها

2- اطلاعات زیرگروه ها

3- اطلاعات درخت کالا

4- اطلاعات کالاها

5- اطلاعات تأمین کنندگان

6- کالاهای تأمین کنندگان

در ادامه با شیوه ورود هر یک از موارد فوق آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

70 + = 71