پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

اطلاعات پایه انبار

اطلاعات پایه بخش انبار شامل موارد زیر می باشد:

1- اطلاعات دپارتمان ها

2- اطلاعات زیرگروه ها

3- اطلاعات درخت کالا

4- اطلاعات کالاها

5- اطلاعات تأمین کنندگان

6- کالاهای تأمین کنندگان

در ادامه با شیوه ورود هر یک از موارد فوق آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

WC Captcha + 9 = 19