پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

اطلاعات پایه انبار

اطلاعات پایه بخش انبار شامل موارد زیر می باشد:

1- اطلاعات دپارتمان ها

2- اطلاعات زیرگروه ها

3- اطلاعات درخت کالا

4- اطلاعات کالاها

5- اطلاعات تأمین کنندگان

6- کالاهای تأمین کنندگان

در ادامه با شیوه ورود هر یک از موارد فوق آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

WC Captcha + 66 = 67