پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

حذف_کاغذ

نبض زمین در دستان ماست

حذف کاغذ یکی از نوآوری هایی هست که طی سال های اخیر در راستای کاهش مصرف کاغذ حرارتی و نیز کاهش خروج ارز از کشور توسط شرکت یسنا برای نخستین بار در مجموعه های نان سحر پیاده سازی و اجرایی گشته است.

جلوگیری از تخلیه ناخواسته کارت
جلوگیری از تخلیه ناخواسته کارت

یکی از مشکلات راه اندازی حذف کاغذ کامل

Leave a Comment

29 − = 26