پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

فرم ساز

لینک فیلم آموزشی:

کد آموزش داده شده در فیلم فوق:

using System.Windows.Forms;
namespace Masnavi.InternalCompiler
{
	public class Script
	{
		public static int TriggerTask()
		{
			DialogResult res=((System.Windows.Forms.Form)GlobalScriptSpace.ScriptGlobalClass.FrmMain).ShowDialog();
			if(res==DialogResult.OK){
				TextBox ctrl=GetNameTextBox();
				if(ctrl!=null)
				MessageBox.Show("نام : "+ctrl.Text);
			}
			return 0;
		}
	
		
		private static TextBox GetNameTextBox(){
			
			foreach (Control ctrl in ((System.Windows.Forms.Form)GlobalScriptSpace.ScriptGlobalClass.FrmMain).Controls)
			{
				if(ctrl.Name=="txtName"){
					return (TextBox)ctrl;
				}
			}
			return null;
			

	}
	
		
	}
}

Leave a Comment

WC Captcha 82 − 79 =