پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

خرده_فروشی_یسنا(مایکروسافت)

آشنایی با بن و کارت هدیه
آشنایی با بن و کارت هدیه

یکی از امکانات جذاب سیستم فروشگاهی پیشرفته مایکروسافت

وظیفه افزونه مرتبط با صندوق
وظیفه افزونه مرتبط با صندوق

به منظور توسعه کاربری و نیز شخصی سازی

Leave a Comment

+ 13 = 14