پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

آشنایی با بن و کارت هدیه

یکی از امکانات جذاب سیستم فروشگاهی پیشرفته مایکروسافت با فارسی ساز و بومی ساز یسنا راهکار مدیریت بن و کارت هدیه می باشد. در مقالات آتی با شیوه های مدیریت این قابلیت آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

− 2 = 3