پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

وظیفه افزونه مرتبط با صندوق

به منظور توسعه کاربری و نیز شخصی سازی بخش صندوق در بخش تنظیمات نوار وظیفه امکاناتی اختصاصی متناسب با اصناف گوناگون به سامانه اضافه شده است.

در ادامه با برخی از موارد کلیدی این بخش آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

69 − 68 =