پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

وظیفه افزونه مرتبط با صندوق

به منظور توسعه کاربری و نیز شخصی سازی بخش صندوق در بخش تنظیمات نوار وظیفه امکاناتی اختصاصی متناسب با اصناف گوناگون به سامانه اضافه شده است.

در ادامه با برخی از موارد کلیدی این بخش آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

WC Captcha 84 + = 89