پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

Theme Installation

Extract the zipped package downloaded from ThemeForest to your desktop, in the extracted package you will find the rogan.zip file which is the WordPress theme.

You can install the theme in two ways:

FTP: Extract rogan.zip file and upload the extracted folder to /wp-content/themes/ folder on your server.

WordPress: Navigate to Appearance -> Add New Themes -> Upload page. Select rogan.zip file. Press the Install Now button to upload and install the theme.

After uploading the theme, you have to activate it. Navigate to Appearance > Themes page to activate the theme.