پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

کالاهای متغیر – دیمانسیونی

یکی از دغدغه های مدیران سایت های فروشگاهی جلوگیری از ایجاد کالا بازای هر رنگ و هر سایز به صورت جداگانه می باشد برای رفع این مشکل از کالاهای دیمانسیونی (متغیر) استفاده می شود. برای ایجاد کالای دیمانسیونی وارد بخش مدیریتی شوید:

سپس از درخت فروشگاه من به بخش کالاها رفته و بر روی جدید کلیک کنید

اگر سیستم زونکن به صورت خودکار برای شما کد ساخت آنرا پاک کنید چرا که شماره گذاری خودکار قطعا مبتنی بر استاندارد دیمانسیونی نخواهد بود

مستقیما به تب ماتریس رفته و کد استایل و شرح را وارد کنید. (قبل از آن مطمئن شوید کد کالا و بارکد خالی می باشد)

کد ماتریس کد کالا نیست

بعنوان مثال کد ماتریس 001 بمعنی لباس ورساچه و کد کالا 0010101 به معنی لباس ورساچه خاکستری سایز XS می باشد.

حال بر روی کلید ویرایش مقابل دیمانسیون ها کلیک کنید و مطابق شکل زیر دیمانسیون های مورد نظر خود را وارد کنید. برای ورود پارامتر های دیمانسیون از کلید + استفاده نمایید:

حال بر روی Change Format کلیک کنید و مطابق شکل و ترتیب دیمانسیون های خود آنرا تنظیم کنید تا کدهای مناسبی توسط نرم افزار تولید گردد.

نهایتا تأیید نموده و بر روی Create Items کلیک کنید تا به تعداد نیاز کالای های جدیدی متصل به ماتریس برای شما ایجاد گردد.

حال قیمت و بهای تمام شده و موجودی تک تک کالاهای دیمانسیونی ایجاد شده را تغییر دهید و نهایتا ذخیره و بستن را بزنید.

حالا برای ارسال هر یک از این کالاهای تعریف شده به سایت مطابق شیوه نامه کالاهای استاندارد عمل نمایید

Leave a Comment

WC Captcha + 4 = 13